Fizika Fizik Tedavi Merkezi - Kadıköy İstanbul

KVKK Bilgilendirmesi

ÖZEL FİZİCA TIP MERKEZİ olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Özel FİZİCA TIP MERKEZİ tarafından verilen kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı ya da ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla temin edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz Özel FİZİCA TIP MERKEZİ tarafından aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın işlenebilmektedir.

 • Adınız, soyadınız, T.C. numaranız, pasaport numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve diğer iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz
 • Merkezimizi  ziyaretiniz sırasında alınan kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
 • Otoparkı kullanmanız durumunda araç plaka veriniz,
 • Müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, fax ve diğer vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
 • Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz, tıbbi, teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen tüm sağlık verileriniz,
 • Anjio görüntüleri ve operasyon görüntüleri,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlanması amacıyla anlaşmalı olduğumuz özel sağlık sigortası şirketleri verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Özel FİZİCA TIP MERKEZİ  ‘ne iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dahil diğer kişisel verileriniz ile Özel FİZİCA TIP MERKEZİ çalışanı olmanız durumunda hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz,
 • Özel FİZİCA TIP MERKEZİ online hizmetleriniz kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda,Özel FİZİCA TIP MERKEZİ nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz;

 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla analiz yapma,                  
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi,
 • Merkezimizin  iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Çalışanlarımızın eğitme ve geliştirme,
 • Yetkisiz ve suistimal işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, 
 • Araştırma yapılması,
 • Hizmetlerin karşılığında faturalandırma yapma,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,                      
 • İlaç temini,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Merkezimiz  ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme,
 • Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, 
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, 
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Merkezimiz  sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,                
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama,                                                                                                                                                                                           

Ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri amaçlarla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz,

 • 3359 sayılı sağlık hizmetleri temel kanunu                                      
 • 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği
 • Hasta Hakları Yönetmeliği
 • Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapan Sağlık Kurumları Yönetmeliği         
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ÖZEL FİZİCA TIP MERKEZİ ‘ne ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem digital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması 

 • Özel sigorta şirketleri
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri
 • Nüfus Genel Müdürlüğü
 • Mahkemeler
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri
 • Türkiye Eczacılar Birliği
 • Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,
 • Teşhis /tedavi amacıyla medikal malzeme ve ilaç tedarikçi firmaları,
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Tüketici Hakem Heyeti
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler, tayin edilen muhakkikler dahil sağlık hizmetlerinin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştrimek ve yürütmek üzere yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.                                                                                                                                                           
Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVKK ‘nın 11.maddesi uyarınca ilgili kişiler (veri sahipleri/hizmet alanlar); kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu değişikliklerin bildirilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğratılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Güvenliği

ÖZEL FİZİCA TIP MERKEZİ , kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanlarımız dahilinde titizlikle korunmaktadır. Bu maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda https://fizica .com.tr  web adresindeki KVKK Başvuru Formunu doldurarak info@fizica. com.tr. mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya ıslak imza taşıyan bir dilekçe ile Özel FİZİCA TIP MERKEZİ GÜZELYALI MAH 81098 SOK NO 6/1 ÇUKUROVA ADANA adresine başvuru yapabilirsiniz.